لیست پرسشنامه

دوشنبه 29 آبان 1396

پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)

تفسیر نتایج

 • پاسخ منفی به هر یک از سوالات 1، 4 و 16 و پاسخ مثبت به هر یک از سوالات 6، 8، 13، 14 و 15، 10 امتیاز دارد.
 • پاسخ منفی به بر یک از دو سوال 2 و 5، و پاسخ مثبت به هر یک از سوالات 3، 7، 9، 10، 11، 12 و 17، 5 امتیاز دارد.

اگر جمع کل امتیاز ها کمتر از 30 باشد، مفهومش این خواهد بود که نسبت به بهداشت زندگی خود دقت دارید، مواظب سلامت خود هستید و در نتیجه بهتر می توانید در مقابل استرس های بلند مدت مقاومت کنید. اگر جمع کل امتیازها بین 30 تا 60 باشد، بهداشت زندگی شما طوری نیست که بتواند استرس را به کنترل خود در آورید، بدن شما از تراکم استرس رنج می برد و در نتیجه نمی توانید خود را سرحال نگه دارید. اگر جمع کل امتیازها بیشتر از 60 باشد، بهداشت زندگی، شما را برای هر نوع ناراحتی آماده کرده است. نه تنها باید با همه فشارهای خارجی مبارزه کنید، بلکه باید با تمام استرس های وارده از دورن خود، که بر اثر عدم رعایت بهداشت زندگی به وجود می آید، به مقابله برخیزید.

منبع: گنجی، حمزه، ارزشیابی شخصیت، ویرایش دوم، نشر ساوالان، 1391.


 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 آبان 1396

  پرسشنامه مقیاس عشق
  دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 14 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 3
  پرسشنامه مقیاس عشق

  فروشنده فایل

  کد کاربری 4674

  پرسشنامه مقیاس عشق

  روایی مقیاس عشق به کمک یک نمونه 220 نفری از دانشجویان دوره اول دانشگاه نورس ایسترن با سنین 19 تا 24 سال (سن متوسط :21 سال) تعیین شده است. برای این کار ، ابتدا از دانشجویان خواسته اند که بگویند :"مطمئناًعاشق هستند "، "به احتمال زیاد عاشق هستند " ، " به احتمال زیاد عاشق نیستند " یا " مطمئناً عاشق نیستند " . آن گاه از آنها خواسته اند که به سؤالات مقیاس عشق ، در ارتباط با کسی که او را دوست دارند ، پاسخ دهند.

  جدول 1 ، نتایج متوسط هر گروه از دانشجویان را نشان می دهد. چون نتایج دخترها با نتایج پسرها تفاوت نداشته ، یکجا آورده شده است . اگر نتیجه شما در مقیاس عشق 84 باشد ، احساسات شما احتمالاً بین احساسات دانشجویانی که اعلام کرده اند " مطمئناً عاشق هستند " و احساسات آنهایی که اعلام کرده اند " به احتمال زیاد عاشق هستند " قرار خواهد گرفت.

  یاد آوری: از آنجا که این آزمون پس از اجرا از طرف تعدادی از دانشجویان مورد تردید قرار گرفته است ، در تفسیر نتایج خود جانب احتیاط را رعایت کنید . بر احساسات خود بیشتر از نتایج آزمون اعتماد کنید.


 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 آبان 1396

  مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSAS)
  دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 16 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 3
  مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)

  فروشنده فایل

  کد کاربری 4674

  مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)

  شیوه نمره گذاری

  این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی افراد (تنهایی رمانتیك، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی) می باشد.

  روایی و پایایی

  در پ‍ژوهش جوكار و همكاران (1390) روایی و پایایی این پرسشنامه مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج همبستگی این مقیاس با سایر مقیاس هانشان دهنده روایی همگرا و افتراق مطلوب این پرسشنامه بود.. همچنین برای پایایی آن از ضریب آلفای كرونباخ استفاده شد و مقدار این ضریب برای ابعاد این پرسشنامه در جدول زیر ارائه شده است:

  بعد

  آلفای كرونباخ

  تنهایی رمانتیك

  92/0

  تنهایی خانوادگی

  84/0

  تنهایی اجتماعی

  78/0

  *******************************

  منبع: جوكار، بهرام، سلیمی، عظیمه، (1390)، وی‍ژگی های روانسنجی فرم كوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان، مجله علوم رفتاری، دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، ص ص 317-311.

  *******************************


 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 آبان 1396

  پرسشنامه مزیت رقابتی
  دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 13 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 2
  پرسشنامه مزیت رقابتی

  فروشنده فایل

  کد کاربری 4674

  پرسشنامه مزیت رقابتی

  روش نمره گذاری و تفسیر

  این پرسشنامه دارای 17 سوال بوده و هدف اصلی آن ارزیابی میزان گرایش بانک یا سازمان مورد نظر به محیط رقابتی است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

  گزینه

  بسیار کم

  کم

  متوسط

  زیاد

  بسیار زیاد

  امتیاز

  1

  2

  3

  4

  5

  پرسشنامه فوق دارای پنج بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

  بعد

  سوالات مربوطه

  مزیت مشهود

  4-1

  مزیت پایدار

  7-5

  مزیت پویا

  10-8

  مزیت متجانس

  13-11

  مزیت مرکب

  17-14

  برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

  روایی و پایایی

  در پایان نامه حسینی (1390) جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه توسط چند تن از اساتید دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت.

  همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکرد بازاریابی برابر با 78/0 می باشد.

  مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ عملکرد بازاریابی

  بعد

  آلفای کرونباخ

  مزیت مشهود

  844/0

  مزیت پایدار

  874/0

  مزیت پویا

  848/0

  مزیت متجانس

  821/0

  مزیت مرکب

  845/0

  کل

  957/0

  منبع: حسینی، سهیلا، (1390)، بررسی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در باک های تجاری استان کردستان (مطالعه موردی: بانک های شهرستان سنندج)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.


 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 آبان 1396

  پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگی هافستد
  دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 19 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 4
  پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

  فروشنده فایل

  کد کاربری 4674
  پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

  مشخصات « پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگی هافستد »

  روایی و پایایی: دارد

  خرده مقیاس ها: دارد

  تعداد سوال: 89 سوالی

  نوع فایل: word

  میزان تحصیلات؟ زیر سیکل ☼ سیکل☼ دیپلم☼ فوق دیپلم☼ لیسانس ☼ فوق لیسانس ☼ دکترا و بالاتر ☼ 6- رشته‌ی‌ تحصیلی ؟ 7- نام سازمان؟ 8- پست سازمانی؟ 9- نوع سازمان؟ خصوصی☼ نیمه خصوصی ☼ دولتی☼ 10- نوع استخدام شما چیست؟ آزمایشی☼ قراردادی ☼ رسمی☼ 11- تعداد کارمندان سازمان شما؟ 12- سابقه‌ی خدمت شما در سازمان چند سال است؟ کمتر از 1 سال ☼ 1 تا 3 سال ☼ 3 تا 7 سال ☼ 7 تا 15 سال☼ 15 سال یا بیشتر☼ 13- آیا سابقه‌ی اقامت در خارج از کشور دارید؟ (در صورت جواب مثبت تعداد سال و در صورت جواب منفی، صفر وارد کنید) در صورت مثبت بودن جواب، کجا ؟ 14- آیا سابقه‌ی تحصیل در خارج از کشور دارید؟ (در صورت جواب مثبت تعداد سال و در صورت جواب منفی، صفر وارد کنید) در صورت مثبت بودن جواب، کجا ؟ 15- آیا سابقه‌ی اشتغال در خارج از کشور دارید؟ (در صورت جواب مثبت تعداد سال و در صورت جواب منفی، صفر وارد کنید) در صورت مثبت بودن جواب، کجا ؟ 16- آیا سازمان شما با شرکت های خارجی در ارتباط است؟ بله ☼ خیر☼


 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 آبان 1396

  پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز
  دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 15 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 3
  پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

  فروشنده فایل

  کد کاربری 4674

  پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

  روش نمره گذاری و تفسیر

  پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز دارای 30 سوال است و 5 شیوه مدیریت تعارض را در درون 3 راهبرد کنترل، عدم مقابله و راه حل گرایی مورد سنجش قرار می دهد. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

  گزینه

  همیشه

  بیشتر اوقات

  غالبا

  گاهی

  به ندرت

  بسایر به ندرت

  هرگز

  امتیاز

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  پرسشنامه فوق دارای سه بعد (راهبرد) بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

  بعد

  سوالات مربوطه

  کنترل (رقابت)

  7-1

  راه حل مداری (همکاری و مصالحه)

  18-8

  عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)

  30-19

  برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

  روایی و پایایی

  در پژوهش حیدری نژاد (1389) روایی پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض رابینز مورد تایید چند تن از اساتید قرار گرفت.

  همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز در جدول زیر ارائه شده است:

  مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ مدیریت تعارض رابینز

  بعد

  آلفای کرونباخ

  کنترل (رقابت)

  51/0

  راه حل مداری (همکاری و مصالحه)

  73/0

  عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)

  70/0

  منبع: حیدری نژاد، صدیقه، مهرابی زاده هنرمند، مهناز، داودی، ایران، پاینده، مهرانگیز، (1389)، ارتباط میان ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران تربیت بدنی استان خوزستان، نشریه دانشور، فصلنامه عملی پژوهشی شاهد، سال سوم، شماره 5.


 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 آبان 1396

  پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن)
  دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 16 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 3
  پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن)

  فروشنده فایل

  کد کاربری 4674

  پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن)

  مشخصات « پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن)»

  روایی و پایایی: دارد

  خرده مقیاس ها: دارد

  تعداد سوال: 23 سوالی

  نوع فایل: word

  شما بسیار محتاط هستید، روحیه ی ریسك پذیری ندارید و به دلیل روحیه ی بسیار محتاط خود از دست زدن به هر كار جدیدی اجتناب می ورزید. در رابطه با ارتباط های اجتماعی نیز پیوسته به همین گونه رفتار می كنید و در تماس با برخورهایتان با دیگران آنقدر جانب احتیاط را می گیرد كه گاه تبدیل به شك و بد گمانی می گردد. این را بدانید كه احتیاط خوب است ولی افراط در آن تبدیل به ترس می گردد سعی كنید با اعتدال و میانه روی بیشتری با این احساس خود برخورد كنید.


 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 آبان 1396

  پرسشنامه مثلث شناختی (CTI)
  دسته بندی زبان های خارجی
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 16 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 3
  پرسشنامه مثلث شناختی (CTI)

  فروشنده فایل

  کد کاربری 4674

  پرسشنامه مثلث شناختی (CTI)

  روش نمره گذاری و تفسیر

  این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن ارزیابی سه بعد شناختی نگرش در افراد افسرده (نگرش نسبت به خود، نگرش نسبت به دنیا، نگرش نسبت به آینده) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

  گزینه

  کاملا مخالفم

  تا حدودی مخالفم

  کمی مخالفم

  نظری ندارم

  کمی موافقم

  تا حدودی موافقم

  کاملا موافقم

  امتیاز

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات 4، 6، 8، 9، 11، 12، 17، 21، 22، و 28 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

  گزینه

  کاملا مخالفم

  تا حدودی مخالفم

  کمی مخالفم

  نظری ندارم

  کمی موافقم

  تا حدودی موافقم

  کاملا موافقم

  امتیاز

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  پرسشنامه فوق دارای سه بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

  بعد

  سوالات مربوطه

  نگرش نسبت به خود،

  10-1

  نگرش نسبت به دنیا

  20-11

  نگرش نسبت به آینده

  30-21

  برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر نشانگر دیدگاه منفی و نمرات پایینتر بیانگر دیدگاه مثبت می باشد.

  روایی و پایایی

  پرسشنامه مثلث شناختی همسانی درونی خوبی دارد و ضریب آلفای كرونباخ كل مقیاس 95/0، برای خرده مقیاس نگرش نسبت به خود 91/0، و برای نگرش نسبت به جهان 81/0 و برای نگرش نسبت به آینده 93/0 میباشد. اعتبار همزمان پرسشنامه مثلث شناختی از طریق همبستگی معنی دار 77/0 با پرسشنامهی افسردگی بك اثبات گردیده است (18). همچنین تمام خرده مقیاسها همبستگی معنی داری با سایر مقیاسها دارد. این مقیاس به خصوص در نگرش نسبت به خود همبستگی مثبت معنی دار 90/0 با مقیاس عزت نفس دارد. ضمن این كه مقیاس نگرش نسبت به آینده همبستگی معنی دار 90/0 با مقیاس ارزیابی ناامیدی دارد (17).

  - Kimiaee SA, Shafiabadi A, Delavar A, Sahebi A. [The comparison of effectiveness of Beck and Tisdale cognitive therapy and Yuga exercise in the treatment major depression]. Journal of studies in education and psychology 2005; 7(2): 87-113 .

  - Wong SS. The relations of cognitive triad, dysfunctional attitudes, automatic thoughts and irrational beliefs with test anxiety. J Curr Psychol 2008; 27(3): 177-91.


 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 آبان 1396

  پرسشنامه گرایش به مصرف مواد
  دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 15 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 2
  پرسشنامه گرایش به مصرف مواد

  فروشنده فایل

  کد کاربری 4674

  پرسشنامه گرایش به مصرف مواد

  این پرسشنامه توسط قربانی در سال 1380 ساخته شده است و دارای 30 سوال می باشد که میزان گرایش به مصرف مواد را می سنجد. سوالهای پرسشنامه شامل 3 رتبه بوده که به هر سوال نمره 1 تا 2 داده می شود. نمره بالا در هر کدام از سوالها نشان دهنده گرایش به مصرف مواد است و برای اینکه آزمودنی سوگیری نداشته باشد برخی سوالها به صورت معکوس نمره گذاری می شود. این سوالها عبارتند از سوالهای 1-2-5-10-13-14-17-21-25-29 که با علامت (*)مشخص گردیده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شد که بر طبق استفاده از متون، نظر اساتید دانشگاه و همچنین کارشناسان مرکز ترک اعتیاد تغییرهای نهایی در آن انجام گرفته است. نتیجه محاسبه پایایی پرسشنامه بر روی آزمودنی های متفاوت بدین شرح است: بر روی 30 نفر از دانش آموزان دبیرستانی، ضریب پایایی 84/0، بر روی 60 نفر از معتادان داوطلب ترک، ضریب پایایی 76/0 و بر وری 30 نفر از دانش آموزان دبیرستانی مجددا با روز آلفای کرنباخ، ضریب پایایی 90/0 بدست آمده است(قربانی، 1382؛ نقل از ترکی و همکارن،1385).

  لطفا با گذاردن علامت در پاسخنامه به هر کدام از موارد صادقانه پاسخ دهید.اطلاعات یدست آمده از این پرسشنامه کاملا محرمانه است. در پاسخ به سوالها آنچه را همیشه فکر می کنید اهمیت دارد علامت بزنید نه آنچه در شرایط ویژه احساس می کنید. از همکاری شما کمال تشکر را داریم.


 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 آبان 1396

  مقیاس ارزیابی گرایش به بخشش (HFS)
  دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 17 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 2
  مقیاس ارزیابی گرایش به بخشش (HFS)

  فروشنده فایل

  کد کاربری 4674

  مقیاس ارزیابی گرایش به بخشش (HFS)

  این مقیاس توسط تامپسون، اشنایدر، هافمن و همکاران در سال (2005) طراحی شد که 18 گویه دارد و میزان گرایش به بخشش در افراد با توجه به خود- گزارشی فرد مشخص می‌شود. این پرسشنامه از سه زیر مقیاس خود بخششی، دیگر بخششی موقعیت بخششی درست شده است و در مقابل هر گویه یک مقیاس 7 درجه ای از همیشه غلط (نمره 1) تا همیشه صحیح (نمره 7) قرار دارد. محقق از خرده مقیاس خود بخششی این پرسشنامه در این تحقیق استفاده نموده است.

  پایایی و روایی: ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده توسط طراحان برای مقیاس گرایش به بخشش (خود، دیگران و موقعیت) بین 72/. الی 77/. مشخص شده است. همچنین شاخص‌های تحلیل عاملی تأییدی به دست آمده بر روی 100 نفر از دانش آموزان، برای روایی سازه این ابزار 1 =CFI و 07/0 =RMSEA است که با حذف 3 گویه از آن، حاکی از برازندگی کامل مدل می‌باشد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه خود بخششی بر اساس داده های بدست آمده در این پژوهش (66/0) می‌باشد. • نظرات() 
 • دوشنبه 29 آبان 1396

  پرسشنامه گذشت
  دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 33 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 7
  پرسشنامه گذشت

  فروشنده فایل

  کد کاربری 4674
  پرسشنامه گذشت
  مشخصات « پرسشنامه گذشت »

  روایی و پایایی: دارد

  خرده مقیاس ها: دارد

  تعداد سوال: 20 سوالی

  نوع فایل: word

  هر جامعه ای بسیاری از پیشرفت های خود را مرهون و مدیون افرادی بوده است كه در راه ایجاد آبادی و ترقی سرزمین خود از خواسته ها و امیال خود گذشتند و رفاه و آسایش و امنیت مردم را بر رفاه و آسایش و امنیت خود ترجیح دادند.گذشت مجموعه ای از تغییرات انگیزشی در فرد آسیب دیده است که طی آن انگیزه های انتقام جویی نسبت به آسیب رسان و اجتناب از آسیب رسان کم می شود. ورئینگتون(1998) گذشت را یک عمل خیرخواهانه می داند که در آن فرد آسیب دیده احساس عزت نفس را مجدداٌ ذخیره سازی میکند، در حالی که به عزت نفس فرد دیگر هیچ آسیبی وارد نمی کند.او معتقد است که گذشت یک تصمیم وهم یک تغییر واقعی در تجربه عاطفی فرداست که این تغییر در عواطف یا هیجانات با سلامت جسمی وروانی رابطه دارد.انرایت وگروه پژوهشی رشد انسانی (1994) معتقد هستند گذشت یک آگاهی در فرد است که باعث می شود فرد دور شدن از درد،آسیب ،آرزوی انتقام گرفتن و نفرت ناشی از یک خیانت ، توهین ، بی عدالتی یا آسیب عمیق را انتخاب کند.گذشت شامل یک اشتیاق به دیدن آسیب و آسیب رسان در یک بافت بزرگتر است که با جانشین کردن عواطف منفی با شفقت وبردباری همراه است.


 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 آبان 1396

  فرم کوتاه پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت
  دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 20 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 4
  فرم کوتاه پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت

  فروشنده فایل

  کد کاربری 4674

  فرم کوتاه پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت

  این پرسشنامه خودگزارشی که عمدتاً جهت بررسی کیفیت زندگی و سلامت استفاده می‌شود توسط ویر و شربورن (Ware & Sherbourne) (1) ساخته شد و دارای 36 عبارت است و 8 قلمرو عملکرد جسمی ، عملکرد اجتماعی ، ایفای نقش جسمی، ایفای نقش هیجانی ، سلامت روانی، سرزندگی، درد بدنی و سلامت عمومی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد . گذشته از این، 36-SF دو سنجش کلی را نیز از کارکرد فراهم می آورد؛ نمره کلی مولفه فیزیکی (PCS) که آن نیز بعد فیزیکی سلامت را مورد سنجش قرار می دهد و نمره کلی مولفه روانی (MCS) که این مورد هم بعد روانی اجتماعی سلامت را ارزشیابی می نماید. نمره آزمودنی در هر یک از این قلمروها بین 0 تا 100 متغیر است و نمره بالاتر به‌منزله کیفیت زندگی بهتر است. اعتبار و پایایی این پرسشنامه در جمعیت ایرانی مورد تایید قرار گرفته است (2و3) و ضرایب همسانی درونی خرده مقیاس‌های 8 گانه آن بین 70/0 تا 85/0 و ضرایب بازآزمایی آنها با فاصله زمانی یک هفته بین 43/0 تا 79/0 گزارش شده است. همچنین این پرسشنامه می‌تواند در تمام شاخص‌ها، افراد سالم را از افراد بیمار تفکیک نماید
 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 آبان 1396

  پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIPLL)
  دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 12 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 2
  پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL)

  فروشنده فایل

  کد کاربری 4674

  پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL)

  روش نمره گذاری و تفسیر

  این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن سنجش مشکلات ناشی از مصرف مواد در طول زندگی (از ابعاد جسمانی، اقتصادی، اجتماعی) است.

  روایی و پایایی

  در پایان نامه نهایتی (1392) روایی پرسشنامه به تایید دو تن از اساتید گروه علوم اجتماعی و روانشناسی رسید.

  همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL) در جدول زیر ارائه شده است:

  مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL)

  بعد

  آلفای کرونباخ

  جسمانی

  61/0

  اقتصادی

  71/0

  اجتماعی

  66/0

  منبع: نهایتی، حسن، (1392)، بررسی رابطه مشکلات اجتماعی، اقتصادی و جسمانی افراد دارای سابقه اعتیاد و افراد معتاد، پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی. گروه علوم اجتماعی.


 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 آبان 1396

  پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز
  دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 19 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 7
  پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز

  فروشنده فایل

  کد کاربری 4674

  پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز


  مشخصات « پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز »

  روایی و پایایی: دارد

  خرده مقیاس ها: دارد

  تعداد سوال: 41 سوالی

  نوع فایل: word

  فرهنگ سازمانی عبارتست از مجموعه اعتقادات و ارزش های مشترک و عمومی و الگوهای مشخص رفتار که در یک سازمان وجود دارد. هدف از پرسشنامه( کامرون و کوئین1990 ) ارزیابی شش بعد کلیدی برای فرهنگ سازمانی می باشد. شش سوال موجود می باشد و هر سوال چهار گویه دارد. نمره 100 را بین این چهار گویه تقسیم کنید. بسته به این که هر گویه چقدر مشابه به سازمان شماست نمره بالاتری را به آن اختصاص دهید. برای مثال در سوال یک اگر شما فکر میکنید که گویه A خیلی مشابه سازمان شماست، گویه های B و C تقریبا مشابه اند و گویه D خیلی کم مشابه است شما ممکن است به A نمره 55 به هر کدام از گویه های B و C نمره 20 و نمره 5 به گویه D بدهید. فقط باید به این نکته توجه داشته باشید که نمره کل برای هر سوال مساوی 100 شود.


 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 آبان 1396

  پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ
  دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 10 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 2
  پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

  فروشنده فایل

  کد کاربری 4674

  پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ


  مشخصات « پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ »

  روایی و پایایی: دارد

  خرده مقیاس ها: دارد

  نحوه نمره گذاری: دارد

  تعداد سوال: 22 سوال

  نوع فایل: word

  این پرسش نامه را مزلچ (1986) ، از گروه پالوآتو در کالیفرنیا تهیه کرده است ( عزیزی ، فیض آبادی ، صالحی ، 1387) و رایج ترین ابزار اندازه گیری فرسودگی شغلی است . که از 22 گویه برای اندازه گیری فراوانی و شدت این پدیده در ابعاد سه گانه ، خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت وفق دادن موفقیت فردی به کار می رود. تعداد و شماره گویه های مربوط به هر یک از مولفه های پرسش نامه فرسودگی شغلی مزلچ در جدول 3-5 آورده شده است .


 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :4
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات