پرسشنامه شكست های شناختی شغلی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
پرسشنامه شكست های شناختی شغلی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه شكست های شناختی شغلی

روش نمره گذاری و تفسیر

بررسی حوادث نشان می دهد كه وقوع بیش از 90 درصد حوادث صنعتی به خطاهای انسانی مربوط است. خطاهای شناختی، خطا هایی با پایه شناختی هستند كه در طی انجام وظیفه ای كه فرد معمولا قادر است آن را بدون خطا انجام دهد. این خطاها در حوزه های مختلف شناختی از قبیل حافظه، توجه و عمل رخ می دهند. بنابراین، هدف از این ابزار اندازه گیری شكست های شناختی در محیط كار می باشد. این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده.

روایی و پایایی

در پژوهش حسن زاده رنگی (1389) جهت روایی محتوایی پرسشنامه 7/0 بدست آمد که بیانگر روایی مناسب این ابزار است.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه شكست های شناختی شغلی 96/0 بدست آمد که بیانگر پایایی عالی این ابزار است.

منبع: حسن زاده رنگی، ن، الهیاری، ت، خسروی، ی، زائری، ف، صارمی، م، (1389)، طراحی پرسشنامه شكست های شناختی شغلی: تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابزار، فصلنامه سلامت کار ایران، دوره 9؛ شماره 1.